Select Page

Informacije javnega značaja

1. osnovi podatki o katalogu

naziv zavoda:
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Ul. XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj
tel: 04 255 97 00, fax: 04 255 97 10
e-naslov: o-sjkranj.kr@osjenka.si
spletna stran šole: www.osjenka.si
matična številka: 503192000
davčna številka: 43026141
odgovorna uradna oseba: Rudolf Planinšek, ravnatelj
datum prve objave kataloga: 22.4.2011
datum zadnje spremembe: 23.10.2019

2. splošni podatki o zavodu

Seznam organizacijskih enot:

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ul. XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj

Podružnična šola Center, Ulica Komenskega 2, 4000 Kranj

Podružnična enota Primskovo, Zadružna 11, 4000 Kranj

Podružnična enota Trstenik, Trstenik 39, 4204 Golnik

Podružnična enota Goriče, Srednja vas – Goriče 1, 4204 Golnik

Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj, Ul. XXXI. divizije 7 a,  4000 Kranj

Vrtec pri podružnični OŠ Primskovo, Zadružna ul. 11 , 4000 Kranj

 Vzgojni načrt za šolsko leto 2016/2017.

3. Oddajanje šolskih prostorov

Lokacije šole, ki nudijo oddajo šolskih prostorov:

 • Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
 • PŠ Center, Komenskega 2, Kranj
 • PŠ Primskovo, Zadružna 11, Kranj
 • PŠ Trstenik, Trstenik 39, Goriče

Prijave za oddajo šolskih prostorov se zbirajo do 30. 9. za posamično šolsko leto. Na podlagi prijav šola izstavi pogodbo za uporabo prostorov. Možna je tudi enkratna uporaba prostora, za katero je potrebno predložiti naročilnico.

Prostori se oddajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Kontaktna oseba: Bojan Švabić
Telefon: 04 255 9705
e-mail: bojan.svabic@guest.arnes.si

Cenik uporabe prostorov

 1. Telovadnica Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj 23,00 €
 2. Telovadnica PŠ Center 15,00 €
 3. Telovadnica PŠ Primskovo 9,00 €
 4. Telovadnica PŠ Trstenik 13,00 €
 5. Avla Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj 8,00 €
 6. Avla PŠ Center 8,00 €
 7. Učilnica 11,00 €
 8. Specialna učilnica (računalniška) 25,00 €
 9. Mala telovadnica 7,00 €

V ceni uporabe prostorov ni vračunan DDV.

4. DRŽAVNI PREDPISI

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanjaKolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RSOdredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacijeOdredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoliPravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o javnih naročilih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o računovodstvu

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o zavodih