Select Page

Šolski projekti 2018/19

Naslov projekta Čas trajanja projekta Nosilec projekta Izvajalci projekta (vodja in ostali člani projektne skupine)
(zunanja inštitucija – katera, šolski projekt …)
Znameniti Slovenci September– december 2018 Šolski projekt Irena Oman

Dnevi evropske

kulturne dediščine

september, oktober 2018 ZVKDS Nataša Šefer, Mirjam Bajželj, Vilma Kumše, Nina Primožič, Tatjana Burgar, Kristina Šter, Mateja Urbiha
Noč knjige 23. 4. 2019 Založba Sanje Nataša Šefer, Nina Primožič, Mirjam Bajželj, Vilma Kumše, Tadeja D. Vehar, Tonja Krek, Minka Eržen, Magdalena Gunde, Nuša Juvan, Marijana Kavčič
Menjalnica igrač apr.19 šolski projekt (Center) Nataša Šefer, Nina Primožič, Mirjam Bajželj, Vilma Kumše, Tatjana Burgar, Tadeja D. Vehar, Tonja Krek
Outdoor Classroom Day (Učenje na prostem) oktober 2018, maj 2019 Project Dirt, London Nataša Šefer, Nina Primožič, Tatjana Burgar, Mirjam Bajželj, Vilma Kumše, Tadeja D. Vehar, Tonja Krek, Nuša Juvan, Saša Bernik, Marijana Kavčič, Magdalena Gubde, Marija Eržen
Bralno spodbujevalna akcija ob dnevu knjig za otroke apr.19 Slovenska sekcija IBBY Nataša Šefer
Mreža gozdnih vrtcev in šol celo leto

Inštitut za

gozdno predagogiko

Nataša Šefer, Nina Primožič, Tadeja D. Vehar
Noč ima svojo moč celo leto Kemijski inštitut Tatjana Vidic
Shema šolskega sadja celo leto

Agencija za

razvoj trga

Irena Hudobivnik
Pasavček oktober–april   Tjaša Ažman (koordinator), Marijana Kavčič, Nuša Juvan. Suzana Kešina, Anica Lani
Beremo z mačkom Murijem oktober–maj iEARN Slovenija Dijana Brdar (nosilka), Simona Frank, Mojca Šarliaj, Tjaša Štucin, Urška Gregorin, Aleksandra Lešnjak
Talking Kites marec iEARN Slovenija Dijana Brdar, Simona Frank, Mojca Šarliaj, Tjaša Štucin (nosilka), Urška Gregorin, Aleksandra Lešnjak
Izmenjava novoletnih voščilnic december iEARN Slovenija Dijana Brdar, Simona Frank, Mojca Šarliaj, Tjaša Štucin, Urška Gregorin (nosilka), Aleksandra Lešnjak
Orff Bumerang Celo leto Društvo Carla Orffa Mojca Konjar
Semena sprememb celo leto Vizija Slovenije, SVRK Mojca Jurčič, 5. razred
Špela Pirc, 3. razred
Mednarodni projekt Roka v roki celo leto Pedagoški inštitut Tina Kaltenekar

 

 

MEDNARODNI PROJEKT ROKA V ROKI

 

V šolskem letu 2018/19 je bila naša šola povabljena k sodelovanju v mednarodnem projektu  ROKA v ROKI: socialne in čustvene spretnosti za vključujočo in ne-diskrimatorno skupnost (celostni pristop). V mednarodnem projektu (Nemčija, Švedska, Danska, Hrvaška), ki ga vodi Pedagoški inštitut, razvijamo program ROKA v ROKI. Cilj programa je podpora socialnim, čustvenim ter medkulturnim kompetencam učencev ter strokovnih delavcev, za izgradnjo pozitivne ter vključujoče razredne in šolske klime za vse učence in strokovne delavce s poudarkom na vključevanju učencev priseljencev.

Več informacij o projektu ter o pomenu socialnih, čustvenih in medkulturnih kompetenc tako za neučne (npr. zmanjševanje agresivnega vedenja) kot učne izide (npr. učna uspešnost) je dostopnih na spletni strani projekta: www.handinhand.si.

V projektu bo sodelovalo 12 šol iz Slovenije.

Eden izmed najpomembnejših ciljev projekta je (na podlagi ugotovitev glede izvajanja in učinkov programa za strokovne delavce in učence) oblikovati smernice za vpeljavo programov v vzgojo in izobraževanje na ravni celotnega sistema.

Za učence 8. b (s pisnim soglasjem staršev) bodo izvedena tri merjenja socialnih, čustvenih in medkulturnih kompetenc ter pri njihovih učiteljih, svetovalnih delavcih in vodstvu šole. Ti učenci bodo deležni programa ROKA v ROKI, v obsegu 5 x 90 minut. Izvedba programa (v obliki delavnic) je predvidena v okviru pouka.

 

Datumi modulov:

torek, 18. 9. 208 7.30–9.05
sreda, 26. 9. 2018 7.30–9.05
četrtek, 4. 10. 2018 7.30–9.05
torek, 9. 10. 2018 7.30–9.05
petek, 19. 10. 2018 7.30– 9.05

 

Datumi merjenj:

ponedeljek, 10. 9. 2018 7.30
petek, 26. 10. 2018 7.30
maj, 2019 Glede na dogovor
december, 2019 Glede na dogovor

 

 

Prostovoljstvo

 

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev.

 

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

 • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
 • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
 • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
 • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

 

Prostovoljsko delo ne sme biti privilegij posamičnih družbenih skupin. Nihče ne sme biti izključen iz prostovoljskega dela zaradi svoje socialne situacije, pripadnosti manjšinski skupini, starosti ali bolezni.

 

Organizacije so dolžne ponuditi ljudem različne možnosti za opravljanje prostovoljskega dela, tako da so potrebe porabnika, dejavnost in zmogljivosti prostovoljca kar najbolj usklajeni. Prostovoljska društva si morajo prizadevati za odpravljanje ovir za razvijanje prostovoljskega dela na področju zakonodaje in obdavčitve.

 

Tudi prostovoljci imajo pravice in jih je potrebno spoštovati v konceptih in v praksi sodelovanja s prostovoljci. Pravico imajo do:

 • celovite informacije o svojem delu in o organizaciji ali ustanovi, prek katere delujejo;
 • uvajanja v delo;
 • podpore in priznanja za svoje delo;
 • možnosti učenja in napredovanja pri delu;
 • možnosti, da izrekajo svoje mnenje in soodločajo;
 • možnosti, da sodelujejo v organizaciji prostovoljskega delovanja;
 • prejemanja nadomestila za stroške, povezane s prostovoljskim delom;

 

Več informacij o pravicah in odgovornostih prostovoljk in prostovoljcev ter organizacij, v katerih delujejo, si lahko preberete v Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva.

 

Državljani, ki delajo kot prostovoljci, ne smejo biti izkoriščani, vrednost njihovega dela mora biti prepoznana na vseh ravneh s strani organizatorja in javnosti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti. Prostovoljsko delo terja predanost. Prostovoljci se morajo držati dogovorov in morajo sodelovati z osebjem društva ali institucije, v kateri delujejo.

 

Za pokrivanje potreb ljudi je potrebno plačano in prostovoljsko delo. Obe področji morata prepoznavati prispevek in vrednost druga druge za dobrobit v skupnosti. Prostovoljci in plačano osebje prispevajo vsak iz svoje pozicije in v okviru svojih možnosti blagostanju družbe. Vzajemno spoštovanje je osnova za dobro sodelovanje. Pri obravnavi in odločanju o posamičnih socialnih problemih v skupnostih, v katerih sodelujejo prostovoljci, morajo biti vključeni tudi predstavniki prostovoljcev.

 

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.

Več informacij je dostopnih na spletnih straneh: www.filantropija.org in www.prostovoljstvo.org.

 

Od 2016 je Osnovna šola Simona Jenka Kranj vpisana v Slovensko mrežo prostovoljnih organizacij. Že od leta 2014 pa šola pod vodstvom Irene Hudobivnik izvaja prostovoljno delo. Krožkarji Rdečega Križa OŠ Simona Jenka Kranj so se udeležili 15. Festivala prostovoljstva v Ljubljani v okviru Slovenske filantropije. Stojnice so bile postavljene na Prešernovem trgu, delili pa smo si jo s pobrateno OŠ Koper. Na festivalu so sodelovala društva, šole, vrtci iz vse Slovenije, ki se pri svojem delu ukvarjajo s prostovoljstvom. V šoli so učenci pri krožku izdelovali zapestnice, ki so jih na festivalu podarili. S seboj so imeli material, da so lahko izdelavo zapestnic prikazovali tudi na prireditvi. Namen zapestnic je bilo podariti pisano srečo OŠ Simona Jenka Kranj. Z učenci so sodelovali tudi predstavniki KO RK Vodovodni stolp, krožkarji pa so izdelali tudi plakat, na katerem so predstavili našo šolo in je bil razstavljen ob stojnici.

 

Prostovoljci so se 12. 10. 2014 udeležili Humanitarne akcije Drobtinica, ki je potekala na treh različnih lokacijah v mestni občini Kranj (pri mestnem vodnjaku Kranj, v trgovskem centru Qlandia Kranj in Domači vasi na Primskovem). Pokrovitelj akcije je bila OZ RK Kranj, naša šola pa je imela postavljeno stojnico na lokaciji v Domači vasi. Namen akcije je bilo zbiranje prispevkov za šolska kosila otrok iz socialno šibkejših okolij. Krožkarji so na stojnici prodajali umetniške izdelke učencev in bili pri prodaji zelo uspešni. Denar, zbran s prodajo izdelkov, so namenili Šolskemu skladu, denarne prispevke, zbrane za otroke iz iz socialno šibkejših okolij, pa so namenili OZ RK KRANJ, ki je sredstva razdelil pomoči potrebnim otrokom.

 

V šolskem letu 2018/19 se že četrto leto zapored preko prostovoljnega sodelovanja učencev zagotavlja organizirana in načrtna prostovoljna pomoč v obliki medvrstniške učne pomoči v razredu. Mentorica prostovoljcev ob predhodnem soglasju staršev je Bogdana Mikša. Učenci, ki se odločijo za prostovoljno delo, izvajajo medvrstniško učno pomoč v okviru svojega razreda ali nudijo prostovoljno pomoč pri šolskem delu mlajšim učencem naše šole.