Select Page

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj

  

 1. Člen (namen pravil)

 

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

Poleg Pravil šolskega reda je treba upoštevati tudi Hišni red, ki določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

 

 

 

 1. člen (opredelitev pojmov)

 

 1. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki obiskuje pouk v Osnovni šoli Simon Jenka Kranj in ni delavec šole.
 2. Učitelj, ravnatelj, delavec šole je spolno nevtralen izraz za strokovnega delavca šole, ki je prisoten pri učno-vzgojnem
 3. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14
 4. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14
 5. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
 6. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in najtežje.
 7. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je v skladu s temi
 8. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv šole na ugotovljeno kršitev.

 

 1. člen (dolžnosti in odgovornosti učenca)

 

Dolžnosti učenca so, da:

 

 1. redno obiskuje pouk ter ostale načrtovane aktivnosti,
 2. ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
 3. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem različnosti,
 4. v času vzgojno-izobraževalnega procesa skrbi za lastno zdravje in varnost,
 5. spoštljivo ravna s šolsko in tujo lastnino,
 6. skrbno prinaša šolske potrebščine,
 7. sodeluje v šolskih aktivnostih,
 8. izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,
 9. sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole.

 

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih in šolskih predpisov, vključno s temi pravili. Kazenska in prekršitvena odgovornost za mladoletne nastopi z dopolnjenim 14. letom. Učenec je odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).

 

člen (načini zagotavljanja varnosti)

 

 

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb. Šolsko območje je definirano v Hišnem redu.

Učencem zagotavljamo varnost:

 

 1. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 2. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 3. z izvajanjem prometno-varnostnega programa, ki obsega:
  • izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
  • vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešcev, kolesarjev ali kot vozačev, s poudarkom na odgovornem vedenju,
  • prikaz varnih dohodov do šole s prometno-varnostnim načrtom na vidnih mestih,
  • obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v promet,
  • urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil do šolske stavbe,
  • drugo;
 4. z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo in garderob učencev na predmetni stopnji, z doslednim zaklepanjem garderob na razredni in predmetni stopnji;
 5. z dežurstvom učiteljev med odmori na hodnikih in v jedilnici;
 6. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
 7. z uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protidrsna zaščita talnih površin );
 8. z alarmnim sistemom, ki je vključen, ko v šoli ni prisoten nihče, in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb;

 

 

 Naloge dežurnih učiteljev

 

Učitelji dežurajo po razporedu, ki ga pripravi ravnatelj. Dežurni učitelji skrbijo za red in disciplino, za varnost učencev, za preprečevanje nedovoljenih odhodov s šolskega prostora in opravljajo druge naloge, ki jih določa šolski hišni red. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah ter pomagajo dežurnim učencem in rediteljem.

 

Naloge rediteljev

 

Vsak oddelek ima reditelje, ki jih določi razrednik oddelka. Reditelji se tedensko ali po dogovoru z razrednikom menjajo in morajo:

 1. dosledno skrbeti za čistočo učilnice oziroma drugega prostora (npr. telovadnice, kabinetov…), kjer je potekalo vzgojno-izobraževalno delo,
 2. ob pričetku ure seznanjati učitelje z odsotnostjo učencev,
 3. prinesti malico in po njej pospraviti,
 4. opravljati druge naloge, ki so opredeljene v šolskem hišnem

 

 

 

 1. člen (pravila obnašanja in ravnanja)

 

 

 Obnašanje med poukom

 

 1. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to
 2. Učenci učitelje vikajo in primerno
 3. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne
 4. Med poukom ni dovoljeno žvečiti, jesti ali piti pijač.
 5. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o načinih ravnanja s posameznimi

 

 Oblačila in obutev

 

 1. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobnih omaricah oz. garderobah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
 2. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate.
 3. Pri pouku športa ni dovoljeno nošenje
 4. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.

 

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave

 

 1. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana, razen če je potrebna za zagotavljanje varnosti ali zdravja učencev. Elektronske

 

naprave, ki jih učenci prinašajo v šolo, morajo biti izklopljene. Učenci jih na lastno odgovornost shranijo v svojih torbah ali garderobnih omaricah.

 1. Uporaba elektronskih naprav je izjemoma dovoljena zgolj na podlagi izrecnega dovoljenja učitelja za namene in potrebe učnega
 2. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.
 3. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole brez njihovega soglasja ni

 

 Čakanje na pouk

 

 1. Vsi učenci pred začetkom pouka mirno počakajo učitelje v učilnici.
 2. Učenci 1.–5. razreda po zvonjenju med posameznimi odmori ravnajo v skladu z navodili učiteljev. Učenci 6.–9. razreda mirno počakajo učitelje v učilnicah, v katerih bo skladno z urnikom potekal vzgojno- izobraževalni proces in se pripravijo na

 

 

 Gibanje po šoli

 1. Učenci ne prihajajo v šolo prej kot 10 minut pred pričetkom
 2. Učenci, ki so vezani na prevoz z avtobusom, na pouk počakajo pred knjižnico ali v dogovorjenem prostoru (v jedilnici, v šolski knjižnici ali v zato namenjenem prostoru na hodniku/avli šole).
 3. Pred poukom (10 minut pred začetkom pouka) gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v spremstvu učitelja.
 4. Po zadnji uri pouka oz. po zaključku drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učenci zapustijo šolski prostor in odidejo domov. Zadrževanje na šolskem prostoru po končanem pouku ali drugih vzgojno- izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno (razen če učenci obiščejo knjižnico).
 5. Učenci vozači, ki 1. uro nimajo pouka, na začetek pouka mirno počakajo v šolski knjižnici ali v zato namenjenem prostoru na hodniku/avli šole.
 6. Če ima učenec v urniku prosto uro, na nadaljevanje pouka počaka v šolski knjižnici ali v zato namenjenem prostoru na hodniku/avli šole.
 7. Prvošolce starši pospremijo do učilnice. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico.
 8. Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi. Za potrebe pouka gredo med odmori lahko v garderobo do svoje omarice in iz nje vzamejo potrebščine. Pri tem upoštevajo navodila dežurnih učiteljev in pravila šolskega

 

 1. V jedilnico vstopajo učenci v času malice in
 2. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v garderobah.
 3. V času pouka učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom učitelja ali drugih strokovnih delavcev oziroma z njihovim naročilom.

 

Prehrana

 

 1. Hrano (zajtrk, malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici. Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici pobrišejo
 2. Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice oz. učilnice (izjemoma se lahko odnese le pijačo v plastenkah; v tem primeru so učenci dolžni odpadke za seboj tudi pospraviti). Hrano, ki je za to primerna, lahko spravijo v šolsko
 3. Učenci pred kosilom šolske torbe in druge potrebščine odložijo v svoje garderobne omarice in ostanejo obuti v

 

Skrb za lastnino in urejenost šole

 

 1. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci
 2. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci spoštujejo šolsko in tujo
 3. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje oz. vodstvo šole.
 4. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem
 5. Če učenec izgubi ključek svoje omarice, starši poskrbijo za

 

 Skrb za čistočo

 

V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo in se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem.

 

Prepovedi in omejitve

 

Na območju šolskega prostora in v času vzgojno-izobraževalnega procesa je prepovedano:

 

 1. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc;
 2. uživanje alkoholnih in energijskih pijač;
 3. uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje;
 4. vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
 5. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole;

 

 1. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno- izobraževalnega procesa;
 2. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji in drugimi prevoznimi sredstvi;
 3. nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
 4. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot

 

 Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi

 

Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

 

 

 1. člen (kršitve)

 

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s Prilogo A tega pravilnika.

 

 

 1. člen (postopki in ukrepi v primeru kršitev)

 

V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:

 

 1. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
 2. Spore je treba najprej reševati na miren način.
 3. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi
 4. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti kršitelju ne sme
 5. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.
 6. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je treba upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine
 7. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je treba omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne
 8. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo
 9. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način.

 

 

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s Prilogo A teh pravil. Pri tem je treba upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami nujna vključitev tričlanske komisije, ki presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. Kadar je tričlanska komisija v dvomu o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, mora pridobiti mnenje ustreznega strokovnjaka.

 

Določila prejšnjega odstavka se uporabijo tudi v dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko je storil kršitev. V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je treba upoštevati starost kršitelja:

 • Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči.
 • Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne odgovarja za škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen
 • Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo.

 

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni

 

14 let starosti, se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

 

 

 1. člen (tričlanska komisija)

 

 

Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v Prilogi A teh pravil predviden postopek pred tričlansko komisijo. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev, ki v Prilogi A teh pravil niso navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so sicer v Prilogi A teh pravil predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v konkretni zadevi neprimerni. Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh kršitev.

 

Tričlansko komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc).

 

 

 

 1. Člen (organiziranost učencev)

 

 Oddelčna skupnost

 

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.

 

 Skupnost učencev šole

 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

 

 Šolski parlament

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

 

 1. člen (opravičevanje odsotnosti)

 

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro.

 

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v spremstvu staršev ali skrbnikov učenca, ali gre učenec lahko izjemoma sam po predhodnem pisnem dovoljenju staršev. V primeru slabega počutja učitelj obvesti starše in se dogovori za nadaljnje ravnanje.

 

 

 1. člen

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

 

 

Sistematski pregledi in cepljenje

 

Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3. in 6. razredu, medtem ko se v 8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled.

 

Zobozdravstvene storitve

 

Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob.

 

 Dolžnost seznanitve

 

Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

 

 1. člen

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

 

Pravila šolskega reda začnejo veljati po sprejetju na svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

 
————————————————————————————-

PRILOGA: Ukrepi in postopki napram kršitvam