Select Page

 

BREZPLAČNO LETOVANJE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK MED POLETNIMI POČITNICAMI 2014
(od 28. 6. 2014 do 12. 7. 2014)

 

Tudi v tem letu bo MO Kranj v sodelovanju z družbo Pinesta, d. o. o. med poletnimi počitnicami otrokom s SOCIALNO in zdravstveno indikacijo omogočila brezplačno letovanje v Mladinskem hotelu Pinesta Novigrad – R Hrvaška. Otroci, ki se bodo udeležili brezplačnega letovanja, morajo imeti stalno prebivališče v MO Kranj.

Naša šola lahko predlaga le določeno število učencev in učenk (letos žal le 7). Starše iz materialno in socialno ogroženih družin zato vabimo, da na šolsko svetovalno službo DO TORKA 13. MAJA 2014 naslovijo pisno prošnjo za otrokovo letovanje. V prošnji opišite razmere v katerih otrok živi oziroma če so prisotne druge socialne indikacije. Posredujte tudi vaše podatke (naslov in telefonsko številko). Obenem priložite fotokopijo ZADNJIH 3-mesečnih NETO dohodkov (pred vložitvijo predloga) oziroma potrdilo o brezposelnosti. V pomoč pri ugotavljanju materialne ogroženost družine vam je lahko CENZUS za denarno socialno pomoč, ki je določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvenih prejemkih (Ur. L. RS 61/2010 in 40/2011) in znaša za:

  • prvo odraslo osebo v družini 265,22 EUR
  • vsako nadaljnjo odraslo osebo v družini 132,61 EUR
  • prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna več kot 128 ur 258,94 EUR
  • prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna manj kot 128 ur 413,75 EUR
  • prvega otroka, ki je najstarejši  212,17 EUR
  • vsakega naslednjega otroka 185,65 EUR
  • povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini 26,16 EUR

 

Za družino se cenzus določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom. V dohodek se štejejo vsi obdavčljivi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, den. nadomestila …). V dohodek družine NE ŠTEJE enkratna denarna pomoč, enkratna solidarnostna pomoč, štipendije, prejemki, namenjeni kritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo.

 

V kolikor bo število prosilcev preveliko, bomo izvedli prednostno lestvico. PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI OTROCI S SOCIALNO INDIKACIJO IN TISTI, KI SE LETOVANJA ŠE NISO UDELEŽILI.

 

Prosimo, da se DRŽITE ROKA PRIJAVE.

 

Šolska svetovalna delavka