Select Page

Sprememba velja od 1. 1. 2016

Zakon o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS št. 57/2015) širi krog upravičencev do subvencioniranega kosila učencev od 1. 1. 2016 dalje. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v RS ne presega 18% na družinskega člana. Dodaja pa naslednje:

Učencem, ki se redno izobražujejo oz. šolajo in so prijavljeni na kosilo:

  • pripada subvencija za kosilo v višini 70%, če je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v zgoraj navedeni odločbi, nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
  • pripada subvencija za kosilo v višini 40%, če je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v zgoraj navedeni odločbi, nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

Skupina za prehrano