Select Page

Tudi v tem letu bo MO Kranj v sodelovanju z družbo Pinesta, d. o. o. med poletnimi počitnicami otrokom s SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO indikacijo omogočila brezplačno letovanje v Mladinskem hotelu Pinesta Novigrad – R Hrvaška. Otroci, ki se bodo udeležili brezplačnega letovanja, morajo imeti stalno prebivališče v MO Kranj.

Naša šola lahko predlaga le določeno število učencev in učenk. Starše iz materialno in socialno ogroženih družin zato vabimo, da na šolsko svetovalno službo DO PONEDELJKA 9. MAJA 2016 naslovijo pisno prošnjo za otrokovo letovanje. V prošnji opišite razmere v katerih otrok živi oziroma če so prisotne druge socialne indikacije. Obenem priložite fotokopijo 3-mesečnih NETO dohodkov oziroma potrdilo o brezposelnosti. V pomoč pri ugotavljanju materialne ogroženost družine vam je lahko CENZUS za denarno socialno pomoč, ki je določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvenih prejemkih (Ur. L. RS 61/2010 40/2011 in 99/13) in znaša za:

  • prvo odraslo osebo v družini 288,81 EUR
  • prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna več kot 128 ur 450,54 EUR
  • prvo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna manj kot 128 ur 369,67 EUR
  • vsako nadaljnjo odraslo osebo v družini 164,62 EUR
  • prvega otroka, ki je najstarejši 245,48 EUR
  • vsakega naslednjega otroka 219,50 EUR
  • povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini 57,76 EUR

 

Za družino se cenzus določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom. V dohodek se štejejo vsi obdavčljivi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, den. nadomestila …). V dohodek družine NE ŠTEJE enkratna denarna pomoč, enkratna solidarnostna pomoč, štipendije, prejemki, namenjeni kritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo.

 

V kolikor bo število prosilcev preveliko, bomo izvedli prednostno lestvico. PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI OTROCI S SOCIALNO INDIKACIJO IN TISTI, KI SE LETOVANJA ŠE NISO UDELEŽILI.

 

Prosimo, da se DRŽITE ROKA PRIJAVE.

                                                                  Šolska svetovalna delavka