Home » Knjižnica » Pravilnik šolske knjižnice

Pravilnik šolske knjižnice

Pravilnik šolske knjižnice2022-08-17T14:09:06+02:00

Pravilnik šolske knjižnice OŠ Simona Jenka Kranj

 1. člen
  Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, ki je namenjeno učencem in učiteljem. Šolska knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče in s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu šole.

V knjižnico ni dovoljeno prihajati v čevljih, prinašati hrane in pijače, prav tako ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov. Težja vrhnja oblačila, dežnike in vse ostalo, česar se ne rabi za delo v knjižnici, uporabniki odložijo v garderobi.

Obiskovalci knjižnice so dolžni spoštovati red in mir ter navodila knjižničarke.

V času kršitve knjižničnega reda je kršitelju začasno odvzeta pravica do nadaljnje uporabe knjižničnega gradiva. Kršitelj ponovno pridobi vse pravice in ugodnosti takoj, ko poravna vse svoje obveznosti do šolske knjižnice.

 1. člen (članstvo)
  Ob vpisu na Osnovno šolo Simona Jenka Kranj postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice. Vsak učenec dobi svojo izkaznico. Članarine ni. Člani šolske knjižnice so prav tako vsi zaposleni na šoli.

Učenci izkaznico prvič dobijo brezplačno. V primeru da izkaznico izgubijo, je cena nove 2€.

 1. člen (delovni čas)

Šolska knjižnica je odprta za uporabnike po urniku, ki je na vratih šolske knjižnice in na spletni strani šole. Vse morebitne spremembe delovnega časa so objavljene na oglasnih deskah na šoli.

Šolska knjižnica začne z izposojo za učence tretji teden septembra in zaključi prvi teden junija.

 1. člen (storitve)

Šolska knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike:
• vpogled v knjižnično gradivo v prostem pristopu in njihovo uporabo;
• posredovanje informacij o gradivu;
• izposoja knjižničnega gradiva na dom;
• usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in informacijsko opismenjevanje;
• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi knjižnice;
• seznanjanje z novostmi.

 1. člen (knjižnično gradivo)

Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, razporejeno po načelu UDK, leposlovje pa po starostnih stopnjah (C, P, M). Učiteljska knjižnica ima znotraj šolske knjižnice svojo lokacijo, gradivo je razporejeno po UDK. Učitelji imajo določeno gradivo trajno shranjeno tudi po svojih kabinetih.

 1. člen (izposoja)
  Izposoja je možna le z izkaznico. Gradivo si uporabnik izposoja samo s svojo izkaznico. Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.
  Učenci si lahko izposodijo knjižno gradivo, učitelji pa vse gradivo. Učenci imajo možnost prebiranja revij in časopisov v čitalnici, zato jih ne izposojamo na dom. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi …) je možno uporabljati v čitalnici, izposojamo ga samo v učilnice za potrebe pouka.
  Učenci prvega razreda in si lahko izposodijo največ eno knjigo hkrati.

a)rok izposoje

Učenci si lahko gradivo izposodijo za 14 dni , če so knjige uvrščene na seznam za bralno značko, angleško bralno značko in domače branje) oz. 21 dni (ostalo knjižno gradivo).

Gradivo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 7 dni. Knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo. Podaljšanje tudi ni možno v primeru, če že nanj čakajo drugi uporabniki.

Učenci si lahko izposodijo največ 5 enot knjižničnega gradiva. S tem želimo omogočiti vsem učencem pretočnost, raznolikost in preglednost nad izposojenim gradivom. Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih šolske knjižnice je:

gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno samo čitalniški uporabi, · periodični tisk (revije…), · bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura. Učitelji si lahko izposodijo gradivo za daljši čas (za potrebe pouka).

b)prekoračitev roka izposoje
Če ima učenec gradivo izposojeno en mesec ali več, ga mora najprej vrniti, šele potem si lahko izposodi drugo gradivo. Na prekoračitev roka izposoje učence najprej opozori knjižničarka, kasneje preko svojih razrednikov. Če kljub opozorilu razrednika učenec ne vrne gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom.

7. člen (zamudnina)

Zamudnine ni, vendar se učencem, ki jim je izposojevalni rok potekel, ne izposoja, dokler ne poravnajo obveznosti.
Možne so tudi rezervacije gradiva, vendar po presoji knjižničarke, kdaj je rezervacija smiselna.
Pred poletnimi počitnicami morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti.
Strokovni delavci morajo pred poletnimi počitnicami preveriti svoje  sezname izposoje in vrniti tisto, česar  ne potrebujejo.

8. člen (poškodovano ali izgubljeno gradivo)
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom, vendar obvezno po dogovoru s knjižničarko

9. člen
Uporabniki šolske knjižnice z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno in skrbno (ga ne uničujejo in izgubljajo) ter s svojim vedenjem ne motijo drugih uporabnikov. Vstop v knjižnico in čitalnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena. Čitalnica je namenjena tihemu, samostojnemu delu. Uporabniki šolske knjižnice upoštevajo pravila obnašanja, ki visijo na vratih.

Go to Top