Home » Nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci2024-04-03T10:14:46+02:00

NADARJENI UČENCI

V Sloveniji poteka delo z nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole (1999), ki je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

KAJ JE NADARJENOST?

Novejše definicije nadarjenosti pravijo, da so nadarjeni tisti učenci, ki kažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvene ali umetniškem področju. Poznamo splošno in specifično nadarjenost. Tako splošno kot specifično nadarjeni učenci sodijo v kategorijo nadarjenih učencev. Strokovnjaki so si edini, da nadarjeni učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447).

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Odkrivanje nadarjenih učencev je proces. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in učenci. Odkrivanje lahko poteka od 4. razreda naprej. V prvem koraku učence evidentiramo ob pomoči učiteljev, na osnovi pisnega predloga, ki zajema različne kriterije (učni uspeh, izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj, mnenje učitelja, šolske svetovalne službe). Ob soglasju staršev za tem izvedemo identifikacijo (poleg standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov uporabljamo še standardizirane ocenjevalne lestvice za osnovno šolo OLNAD07), nato seznanimo z informacijami starše in pridobimo njihovo mnenje. Pogovorimo se tudi z učenci.

Vir: Povzeto po Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999)

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Učenci v sodelovanju z razredniki/razredničarkami s pomočjo tudi staršev sooblikujejo individualiziran program, ki je osnova za delo nadarjenih učencev v šolskem letu. Učencem se poleg morebitnih prilagoditev znotraj pouka ponudi nabor obogatitvenih dejavnosti, v katerih bodo lahko razvijali svoje potenciale ali pa se medsebojno družili z učenci, ki jih zanima podobna tematika na naši šoli in v sodelovanju z drugimi šolami, spodbujamo jih k udeležbam na priprave za tekmovanja, interesnim dejavnostim ter iskanju zanje zanimivih tem za seminarske naloge.

Na šoli koordinirata odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci šolska psihologinja Špela Debeljak in učitelj Jakob Zenjilovski. Na šoli izvajajo dejavnosti naši učitelji ter zunanji mentorji.

Dejavnosti v šolskem letu 2022/23.

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Vendar pa ti učenci niso neka homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno.

Več informacij o značilnostih nadarjenih učencev.

Go to Top