Home » Prehrana » Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane2022-08-17T13:55:08+02:00

Na osnovi določil 6. in 28. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13 in 46/14, 75/17  ZŠolPre-1) je Svet zavoda OŠ Simona Jenka Kranj na ………………….seji dne ………………………. sprejel  

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Osnovne šole Simona Jenka Kranj

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen (vsebina in cilji)

S temi pravili se v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo: – organizacijo šolske prehrane, – seznanitev učencev in staršev, – prijava, preklic prijave in odjava posameznega obroka, – subvencije malice in kosila, – postopek dodeljevanja subvencije, – evidence, – koriščenje in plačila obrokov, – vračilo neupravičeno prejete subvencije in odpis dolga, – drugi uporabniki šolske prehrane, – spremljanje in nadzor.         

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 1. člen (šolska prehrana)

Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk. Šola organizira za vse učence dnevno vsaj en obrok hrane. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Šola organizira v okviru dodatne ponudbe tudi dietno prehrano ter druge oblike prehrane (npr. vegetarijansko prehrano), v skladu s svojimi zmožnostmi. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši oz. njihovi skrbniki, na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista, zadnjega zdravniškega specialističnega izvida ali na podlagi predpisanega jedilnika s strani zdravstvene stroke ter redne komunikacije z vodjo šolske prehrane. V Letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

 1. člen (organizacija)

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.   SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV

 1. člen (seznanitev učencev in staršev)

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence šola seznani z vsebino prvega odstavka 4. člena teh pravil praviloma preko oglasnih desk, spletnih strani šole ter na roditeljskih sestankih. Razredniki praviloma seznanijo učence s pravili vedenja pri uživanju prehrane na šoli pri razredni uri.

 1. člen                                                                                                                                                                                                                                                                      (cena šolske prehrane)

Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno ostalih obrokov določi svet šole. Šola mora obvezno obvestiti starše o morebitnih spremembah cene posameznih obrokov. PRIJAVA, PREKLIC PRIJAVE IN ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA

 1. člen (prijava na šolsko prehrano)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku. V primeru odsotnosti razrednika, se prijavo odda poslovnemu sekretarju ali svetovalnemu delavcu ali v blagajno šole. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta in je objavljen na spletni strani šole. Prijava se hrani v blagajni šole do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

 1. člen (preklic prijave prehrane za nedoločen čas)

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, pisno prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda razredniku ali vodji šolske prehrane. V primeru odsotnosti razrednika in vodje šolske prehrane se preklic odda poslovnemu sekretarju ali v blagajno šole. Prijava se lahko prekliče po elektronski pošti ali pisno. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Preklic prehrane se hrani v blagajni šole do konca šolskega leta, za katero je bil oddan.

 1. člen (odjava prehrane)

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oziroma strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi na naslove, ki so objavljeni v šolski publikaciji oz. v Letnem delovnem načrtu šole. Starši odjavijo prehrano preko e-Asistenta z ustreznim geslom, po telefonu ali po elektronski pošti. Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V ponedeljek je izjemoma možna odjava do 8. ure zjutraj za isti dan, toda ta dan samo po telefonu, ker preko e-Asistenta odjava v ponedeljek za ponedeljek ni možna. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Učenec, ki zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencionirane malice za prvi dan odsotnosti (velja za učence, ki imajo subvencionirano šolsko malico) oz. se mu znesek malice ne zaračuna za prvi dan odsotnosti (velja za ostale učence).

 1. člen (obveznosti učencev in staršev)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • plačal prevzete obroke,
 • pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil (velja tudi za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne oz. subvencionirane prehrane),
 • šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.
 1. člen (neprevzeti obroki)

Obroke, ki niso prevzeti do konca razdeljevanja kosil, šola brezplačno lahko odstopi:

 • drugim učencem,
 • oz. drugim humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti. SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILA  

 1. člen (zagotavljanje sredstev za subvencionirano prehrano)

Iz državnega proračuna se zagotavlja sredstva za subvencioniranje ene malice oz. enega kosila dnevno na učenca iz socialno manj spodbudnega okolja.

 1. člen (upravičenci do subvencionirane prehrane)

sprememba 12. člena Pravil o šolski prehrani Na podlagi pravice, ugotovljene iz odločbe o otroškem dodatku ali odločbe o državni štipendiji z učencem povezane osebe (brat ali sestra) ali posebne odločbe o subvenciji za malico oz. kosilo, šola učencem upošteva subvencijo za eno malico oz. eno kosilo dnevno na učenca. Šola upošteva tisto odločbo, ki je za učenca ugodnejša. Vlogo za subvencioniranje šolske prehrane starši oddajo na pristojnem centru za socialno delo le v primeru, če nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Pravica do subvencije za malico oz. kosilo pripada učencem do konca šolskega leta, razen v primeru spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do subvencije, ali v primeru, ko se jim pravica do otroškega dodatka izteče med šolskim letom. Učencem, ki se redno izobražujejo oz. šolajo in so prijavljeni na:

 • malico, pripada subvencija za malico, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v zgoraj navedeni odločbi, ne presega 545,98 eurov (prej: 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji);
 • kosilo, pripada subvencija za kosilo, če povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v zgoraj navedeni odločbi, ne presega 370,86 eurov ( prej: 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji).

Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil in učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda, imajo pravico do brezplačne malice. Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačnega kosila. Učenci, ki jim pripada subvencija za malico oz. kosilo, imajo pravico do subvencije za malico oz. kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa, ki je v skladu s šolskim koledarjem v višini cene malice oz. kosila. Ne glede na prejšnje določbe ima učenec pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka. Pravica ni prenosljiva.

 1. člen (višina subvencije za subvencionirano prehrano)

Učenci, ki jim pripada subvencija za malico oz. kosilo, imajo pravico do subvencije za malico oz. kosilo v višini cene malice oz. kosila.

 1. člen (znižanje stroškov obrokov šolske prehrane)

Prispevek učencev za šolsko prehrano se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev, sredstev šolskega sklada in drugih sredstev.   POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJE

 1. člen (uveljavljanje pravice subvencije za malico ter subvencije za kosilo)

Starši uveljavljajo pravico do subvencije za malico oz. kosilo tako, da

 • imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o državni štipendiji z učencem povezane osebe (brat ali sestra), za katero vložijo vlogo na pristojnem CSD;
 • ali imajo veljavno posebno odločbo o subvenciji za malico oz. kosilo, za katero vložijo vlogo na pristojnem CSD, v kolikor nimajo veljavnih prej omenjenih odločb;
 • in otroka prijavijo na šolsko malico oz. kosilo.
 1. člen (nastop pravice do subvencije)

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, odločbo o državni štipendiji z učencem povezane osebe (brat ali sestra) ali posebno odločbo o subvenciji za malico oz. kosilo, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje. Sicer pa pripada učencu subvencija od dneva prijave na malico oz. kosilo. Učencu, ki nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali odločbe o državni štipendiji z učencem povezane osebe (brat ali sestra), pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. V kolikor starši zaprosijo za posebno pravico do subvencionirane malice oz. kosila, pripada subvencija z dnem, ko pristojni center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice oz. kosila za učenca, če je bilo vlogi ugodeno.

 1. člen (pridobivanje podatkov o upravičenosti do subvencije)

Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico in kosila, vključno z višino subvencije, bo šola pridobivala iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). Če navedenih podatkov ni mogoče pridobiti iz CEUVIZ, jih šola pridobi od pristojnih centrov za socialno delo oz. od učenca oz. staršev.   EVIDENCE

 1. člen (evidence šolske prehrane)

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu, prijavljenem na šolsko prehrano:

 • ime in priimek ter naslov,
 • EMŠO,
 • naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,
 • ime in priimek ter naslov staršev,
 • številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico oz. kosilo,
 • datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oz. državne štipendije oz. subvencije za malico oz. kosilo,
 • višina subvencije za malico oz. kosilo,
 • datum prijave na malico oz. kosilo
 • vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
 • število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov,
 • podatek o namestitvi v dom za učence oz. zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je učenec prosilec za azil.

Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane. Šola  lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oz. zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev. Šola na zahtevo ministrstva sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani. Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Hranijo se pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec  upravičen do šolske prehrane. Po preteku roka se dokumentacija komisijsko uniči.

 1. člen (dostop do podatkov)

Iz CEUVIZ-a, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, šola pridobi:

 • številko odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico oz. kosilo,
 • datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka, do odločbe o državni štipendiji z učencem povezane osebe oz. subvencije za malico oz. kosilo,
 • višina subvencije za malico oz. subvencije za kosilo.

Če navedenih podatkov ni mogoče pridobiti iz CEUVIZ, jih šola pridobi od pristojnih centrov za socialno delo oz. od učenca oz. staršev. Do osebnih podatkov iz prejšnje točke teh pravil lahko dostopajo delavci, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane in imajo pooblastilo od ravnatelja šole. Oseba, ki ima dostop do CEUVIZ-a, je dolžna mesečno spremljati odločitve Centra za socialno delo o odpravi oz. razveljavitvi odločbe o neupravičeno prejetih javnih sredstvih in o tem nemudoma obvestiti vodjo šolske prehrane.

 1. člen (digitalno potrdilo)

Dostop do Centralne zbirke podatkov je za šolo mogoč samo z digitalnim potrdilom SIGOV.CA ali SIGEN.CA, ki ga uporablja izključno fizična oseba, ki ji je digitalno potrdilo izdano (v nadaljnjem besedilu: imetnik digitalnega potrdila). Imetnik digitalnega potrdila:

 • ne posoja digitalnega potrdila tretjim osebam,
 • lastnega digitalnega potrdila ne uporablja za pridobivanje podatkov namesto tretjih oseb, tudi če ima tretja oseba istovrstne pravice dostopa, kot jih ima imetnik digitalnega potrdila in
 • ga ne uporablja skupinsko.
 1. člen (posredovanje podatkov)

Šola lahko za evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev:

 • drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oz.
 • zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov.
 1. člen (obdelava podatkov)

Šola obdeluje podatke za svoje evidence za namen: – izvajanja Zakona o šolski prehrani in – zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna. Šola sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani ministrstvu na njihovo zahtevo.

 1. člen (zahtevek za povrnitev sredstev)

Šola posreduje ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec zbirne podatke iz evidenc v obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora glede na upravičenost do subvencije za malico oz. kosilo vsebovati število:

 • prijavljenih učencev,
 • prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin.

  KORIŠČENJE IN PLAČILA OBROKOV

 1. člen (koriščenje obrokov)

Za nadzor dnevnih obrokov šolske prehrane (prijave in odjave) ravnatelj zadolži in pooblasti posamezne delavce šole.

 1. člen (nadzor nad plačili)

Za nadzor nad plačili šolske  prehrane zadolži ravnatelj delavca, v obsegu in vsebini določeni z opisom del in nalog, ki pripravlja:

 • mesečne obračune,
 • izstavlja račune za šolsko prehrano ter
 • pripravlja izterjavo dolgov od neplačnikov.
 1. člen (plačevanje šolske prehrane)

Učenec oz. starši ter drugi uporabniki so dolžni plačevati šoli šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oz. obvestilih. Šolsko prehrano starši učenca plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 15. v mesecu.

 1. člen (ukrepi zaradi neplačevanja)

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, šola pozove starše na pogovor, kjer se dogovori za možnosti obročnega plačila obveznosti. Šola za dolžnike, ki niti po treh opominih in drugih možnih dogovorih niso plačali šolske prehrane, sproži postopek plačila na sodišču. Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna ravnatelj in računovodja.   VRAČILO NEUPRAVIČENO PREJETE SUBVENCIJE IN ODPIS DOLGA Postopke v zvezi z vračilom neupravičeno prejete subvencije in odpisom dolga vodi šola po predhodnem dogovoru z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, ter Centrom za socialno delo.

 1. člen                                                                                                                                                                                                                                                                  (vračilo neupravičeno prejete subvencije)

Šola zahteva od staršev učencev, prejemnikov subvencije, oziroma  njihovih skrbnikov vračilo neupravičeno prejete subvencije in tudi sklene dogovor o načinu in času vračila. Odlog ali obročno plačilo se lahko dogovori največ za tri leta. V dogovoru se mora upoštevati:

 • višina lastnega dohodka staršev po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke ter
 • njihov socialni in gmotni položaj.

Za čas odloženega plačila in ob obročnem plačilu se obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, in sicer v višini, ki je veljala na dan zapadlosti v plačilo. Če starši zamudijo plačilo obroka, so dolžni plačati zamudne obresti.

 1. člen (odpis dolga)

Šola lahko na predlog staršev učenca, prejemnika subvencije za malico ali kosilo odloči, da se njihov dolg deloma ali v celoti odpiše, vendar največ do z zakonom določene višine. Vlogo za odpis ali delni odpis starši vložijo v šoli. Šola lahko center za socialno delo zaprosi za mnenje o odpisu. Dolg se odpiše po kriterijih za odpis davčnega dolga davčnim zavezancem – fizičnim osebam.   DRUGI UPORABNIKI ŠOLSKE PREHRANE

 1. člen (drugi uporabniki šolske prehrane)

Pravila šolske prehrane veljajo tudi za:

 • delavce šole,
 • delavce drugih šol, ki dopolnjujejo delovno obvezo,
 • zaposlene po pogodbi,
 • študente na obvezni praksi,
 • zunanje odjemalce šolske prehrane.

Drugi uporabniki šolske prehrane lahko sklenejo neposredno pogodbo za koriščenje posameznih obrokov šolske prehrane. Zunanji odjemalci lahko sklenejo pogodbo samo za koriščenje šolskih kosil. Cena šolske prehrane za druge uporabnike je ekonomska cena, ki jo določi svet šole. Stroške za šolsko prehrano poravnajo:

 • z nakazilom na račun šole ali
 • odtegljajem od plače na podlagi izjave, če so zaposleni v šoli.

SPREMLJANJE IN NADZOR

 1. člen (notranje spremljanje)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. To stori vodja šolske prehrane. Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.

 1. člen (evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)

Šola vodi dnevno evidenco o: – številu prijavljenih učencev, – številu prevzetih subvencioniranih obrokov, – številu odjavljenih subvencioniranih obrokov, – številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin, ki jo vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj. Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

 1. člen (strokovno spremljanje)

S strokovnim spremljanjem se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Strokovno spremljanje izvajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje – območna enota Kranj, Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja, ki jih za to pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje (sanitarna, zdravstvena in veterinarska inšpekcija), ter proračunska inšpekcija glede poslovanja in namenske porabe sredstev.

KONČNE DOLOČBE

 1. člen (veljavnost pravil)

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila šolske prehrane, sprejeta septembra 2010, ki jih je sprejel Svet šole OŠ Simona Jenka Kranj. Pravila šolske prehrane stopijo v veljavo naslednji dan po potrditvi s strani sveta šole, po objavi na spletni strani in oglasni deski šole. Predsednik sveta šole: Mojca Zupan

Go to Top