Home » Šolska svetovalna služba » Vpis v prvi razred Oš Simona Jenka Kranj

Vpis v prvi razred Oš Simona Jenka Kranj

Vpis v prvi razred Oš Simona Jenka Kranj2024-04-04T09:23:28+02:00

VPIS V PRVI RAZRED

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI -L) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.


Nujno!

  • Na vpis počakate pred vhodom v šolo. Pridemo vas iskat.
  • Na vpis pride šoloobvezen otrok (brez sorojencev). Spremljate ga starši. S seboj imate otrokove in vaše osebne dokumente ter izpolnjene obrazce in pisalo.
  • Vsi morate biti zdravi! V primeru obolenja, termin vpisa prestavite (sporočite po e-pošti).
  • Pri tem upoštevajte tudi vse ostale ukrepe, ki bodo takrat veljali.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je,

  • da morate starši vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
  • čim prej pa vložite prošnjo za prepis tudi na šolo, v katero želite vpisati otroka.

ODLOG ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Predlog podate starši na vpisu v 1. razred. O tem odloča ravnatelj, na podlagi mnenja strokovne komisije.

Če imate o tem vprašanja, se že pred vpisom v prvi razred posvetujte s šolsko svetovalno službo (Alena Sever).

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo v OŠ Simona Jenka Kranj, zdravniške preglede opravljajo v ZD Kranj. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani ZD Kranj.

RODITELJSKI SESTANEK

bo na posamezni enoti predvidoma konec maja ali začetek junija (prejmete pisno vabilo, objavljeno bo tudi na spletni strani šole – če bo zdravstvena situacija to dovoljevala, bo sestanek v živo, sicer preko ZOOM-a). Takrat prejmete vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

Za kakršne koli DODATNE INFORMACIJEo vpisu v prvi razred se obrnite na uni. dipl. soc. ped. Aleno Sever (tel.: 04/255-97-04).

Go to Top