Home » Specialno in socialno pedagoška služba

Specialno in socialno pedagoška služba

Specialno in socialno pedagoška služba2024-04-02T12:04:24+02:00

Specialno in socialno pedagoška služba

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s primanjkljaji na različnih področjih (na govorno-jezikovnem, matematičnem, pozornosti in na koncentraciji, avtističnem spektru, čustveno-vedenjskem, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim, dolgotrajno bolnim, z motnjami v duševnem razvoju), ki so vključeni v vrtec in šolo.

Otroci so usmerjeni v programe na osnovi postopka o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka po predpisanem obrazcu z našo pomočjo in pomočjo šolske svetovalne službe.

Uvedbo postopka lahko predlaga tudi zdravstveni, socialni ali drug zavod, če meni, da je usmeritev potrebna. O predlogu morajo obvestiti starše.

Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Zavod na osnovi dokumentacije ugotavlja ali je uvedba postopka usmerjanja potrebna ali ne.

Uvedbo postopka lahko predlaga vrtec ali šola v sklopu petstopenjskega modela pomoči.

Petstopenjski model pomoči zajema:

 • pomoč učitelja pri pouku,
 • dopolnilni pouk,
 • vključevanje šolske svetovalne službe,
 • organizacijo individualne ali skupinske učne pomoči,
 • pomoč zunanje specializirane ustanove.

 

Poleg izvajanja dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami delujemo tudi na področjih:

 

 • identificiranja in diagnosticiranja učencev s specifičnimi učnimi težavami,
 • skupinske učne pomoči,
 • izvedbi tehničnega dneva Učenje za življenje v 7.razredih,
 • organizaciji medvrstniške učne pomoči,
 • skupaj z razrednikom in učitelji priprava individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami,
 • sklicevanja evalvacijskih in drugih timov, strokovnih skupin,
 • nudenja strokovne pomoči učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami,
 • nudenja strokovne pomoči učiteljem pri vodenju razreda,
 • sodelovanja z zunanjimi inštitucijami,
 • razvijanja socialnih veščin v posameznih razredih v okviru ODS,
 • 2-kratno letno testiranje branja pri učencih od 3.razreda,
 • priprava in predaja informacij namenjenih prepoznavanju različnih posebnih potreb ter opora pri delu z učenci s posebnimi potrebami v razredu,
 • vključevanje v različne projekte (Mladinske delavnice, Prostovoljstvo, Prehod mladih…).

 

V specialno in socialno pedagoški službi smo:

 

MATIČNA ŠOLA
Uni. dipl. soc. ped. Alena Sever
Uni. dipl. soc. ped. Milan Grah
Uni. dipl. soc. ped. Marko Kerovec
Uni. dipl. ped. Vera Djokić

PŠ GORIČE
Uni. dipl. soc. ped. Mojca Žvokelj

PŠ TRSTENIK
Uni. dipl. psih. Nika Dulmin

VRTEC
Uni. dipl. ped. Marijana Petek

Go to Top