Program

Home » Program
Program2022-09-09T11:06:57+02:00

Kurikulum:

Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE. To je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Kurikulum kot pojem pomeni več kot program in zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. Trenutno je v teku prenova Kurikuluma za vrtce.


Cilji, ki jih uresničujemo v vrtcu:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti
 • posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Dan v vrtcu:

Z dnevnim redom določamo okvirni potek posameznih dejavnosti in ritma prehrane. Izvedbo prilagajamo naravi dela in potrebam otrok.

 • Prihod otrok v vrtec do 8. ure
 • Igra in ustvarjalne dejavnosti v malih skupinah oz. dejavnosti po kotičkih
 • Priprava na hranjenje skupaj s higienskimi opravili
 • Zajtrk ob 8. uri
 • Usmerjene in spontane dejavnosti po programu
 • Bivanje na prostem
 • Kosilo: ob 11.00, 11.30 in 11.45 (glede na starost otrok v skupini)
 • Počitek, umirjene dejavnosti v igralnici, na hodniku ali na igrišču
 • Popoldanska malica ob 14.00
 • Spontane dejavnosti in odhod domov

Prisotnost in odsotnost:

Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program. V primeru, da starši oz. skrbniki otroka ne pridejo iskat v času izvajanja programa oz. v poslovnem času enote, se jim zaračuna zamudna ura v višini, ki jo določi strokovna služba vrtca.

Odjavo otroka iz dnevnega programa lahko sporočite preko e-Asistenta ali telefonskega klica prvi dan odsotnosti do 8.00 ure.


Sodelovanje s starši:

V vrtcu si želimo čimbolj odprtega in pestrega sodelovanja s starši in drugimi družinskimi člani otroka. Boljše, ko je skupno sodelovanje, uspešnejše je vzgojno-izobraževalno delo. Če vas karkoli zanima, se ne bojte vprašati. Povejte nam, kako vaš otrok in vi doživljate vrtec. Težave in stiske lahko reši le pogovor, skupno dogovarjanje in svetovanje. Veseli bomo vaših pobud ter sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti vrtca.

Z vami bomo sodelovali:

 • ob vsakodnevnih stikih (osebno ali po telefonu)
 • na pogovornih urah (po dogovoru in osebnih vabilih najmanj enkrat v letu)
 • na roditeljskih sestankih (dva do trikrat v letu)
 • na skupnih srečanjih otroci – starši – strokovne delavke vrtca (dvakrat do trikrat v letu, za vsebino se dogovorimo na prvem roditeljskem sestanku)
 • preko predstavnika staršev v Svetu staršev.

Dodatne dejavnosti:

Obogatitvene dejavnosti izvajamo za vse otroke oz. prilagojeno glede na starost in sposobnosti. Z njimi želimo popestriti vsakodnevno življenje najmlajših v vrtcu. Tako poleg rednega programa izvajamo še:

 • športne aktivnosti
 • zdravo gibanje (plavanje, rolanje)
 • pravljične urice v knjižnici šole
 • spoznavanje poklicev
 • gozdna pedagogika…

Dodatne dejavnosti se organizirajo izven rednega vzgojnega dela v vrtcu, omogočajo razvijanje specifičnih sposobnosti in interesov. Dejavnosti organiziramo, če je dovolj prijavljenih. Stroške v celoti krijejo starši. Sem sodijo:

 • letovanje
 • zimovanje.
Go to Top