Svetovalna služba

Home » Svetovalna služba
Svetovalna služba2023-01-24T13:00:50+01:00

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU

Temeljna naloga svetovalnega delavca v vrtcu je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Delo temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, staršem, vzgojiteljem in njihovim pomočnikom, vodstvenim ter drugim strokovnim sodelavcem vrtca. Usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo oz. oblikovanje pogojev za optimalen razvoj otroka. V okviru svojega dela svetovalna služba sodeluje tudi z zunanjimi institucijami (z zdravstvenimi domovi, razvojno ambulanto, timom za zgodnjo obravnavo, s centri za socialno delo….).

Na svetovalno službo se starši lahko obrnejo osebno v primerih, ko se soočajo z vprašanji, problemi, dilemami ali strahovi glede vzgoje ali razvoja njihovega otroka, kot tudi z vprašanji, ki se jim pojavljajo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine (vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo, ločitev…). Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko e-pošte.

Svetovalna delavka v vrtcu je:

Ime in priimek ter strokovna izobrazba Kontaktni podatki
1. Špela Debeljak, psihologinja spela.debeljak@osjenka.si 04/255-96-73

 


DODATNA STROKOVNA POMOČ V VRTCU

Za otroke, ki potrebujejo več vsakodnevne podpore v vrtcu, se lahko v sodelovanju z razvojno ambulanto ali timom za zgodnjo obravnavno na podlagi ustrezne dokumentacije v vrtcu zagotovi dodatno strokovno pomoč (DSP).

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom z različnimi ovirami oz. motnjami, otrokom z dolgotrajnimi boleznimi, otrokom z zaostanki oz. primanjkljaji na posameznih področjih razvoja (tudi blažjimi primanjkljaji) ali tudi otrokom, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje.

DSP se izvaja v oddelku za podporo otrokom pri vključevanju v igro in dejavnosti ter izven oddelka individualno ali v manjši skupini. Otroci skozi igro in razne zanimive dejavnosti razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti. DSP vključuje tudi svetovanje in podporo staršem in vzgojiteljicam pri delu z otrokom.

Izvajalka DSP v vrtcu je:

Ime in priimek ter strokovna izobrazba Kontaktni podatki
1. Urška Šifrar, socialna pedagoginja urska.sifrar@osjenka.si
Go to Top