Domov/Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba2022-09-07T11:09:20+02:00

Delo šolske svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli. Svetovalna služba opravlja v šoli opravlja interdisciplinarno strokovno zasnovano delo z učenci, starši in družinami v sodelovanju z učitelji, vodstvom šole in zunanjimi inštitucijami.

Svetovalno delo z učenci med drugim zajema razgovore in pomoč učencem z učnimi, čustvenimi, vedenjskimi ali socialnimi težavami, individualno pomoč in oporo v duševni stiski, izboljševanje pozornosti in povečevanje samozavesti, delo s strahovi in jezo, reševanje konfliktov ipd. Pomembnejša področja dela v okviru šolske svetovalne službe so tudi poklicna orientacija, koordinacija dela z nadarjenimi učenci ter vpis in spremljanje šolskih novincev. V okviru dela s starši in družinami organiziramo predavanja za starše ter smo voljo za pogovore, posvete, individualno ali družinsko svetovanje ter družinsko terapijo.

Izjemnega pomena je tudi sodelovanje z učitelji, drugimi strokovnimi delavci ter vodstvom šole. V okviru tega timsko sodelujemo z razredniki ali učitelj ob učni in vedenjski problematiki v oddelku, ozaveščamo o posebnostih ali težavah, individualno ali skupinsko svetujemo ter organiziramo tudi strokovna izobraževanja, kadar je to potrebno. Sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami: s strokovnimi komisijami, Zavodom za šolstvo – komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Zdravstvenimi domovi – CDZ, Centrom za socialno delo, Vzgojnim zavodom Kranj, Zavodom RS za zaposlovanje, Zvezo prijateljev mladine, s fakultetami, z vrtci in s šolami…

Članice šolske svetovalne službe smo:

ime in priimek ter strokovna izobrazba kontaktni podatki področja dela *
Simona Kogelnik Ekar
psihologinja, vodja aktiva
simona.kogelnik@osjenka.si
04/255 96 99
PŠ Goriče
vpis šolskih novincev
delo z nadarjenimi
mag. Tina Kaltenekar
pedagoginja
tina.kaltenekar@osjenka.si
04/255 96 97
prepis in prešolanja
delo z učenci z učnimi težavami
Špela Debeljak
psihologinja
spela.debeljak@osjenka.si
04/255 96 73
poklicna orientacija
Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj
terapevtsko delo z družinami
PŠ Trstenik

* Na ostalih področjih svetovalnega dela (predvsem pri delu z učenci, starši, učitelji in zunanjimi inštitucijami), delujemo timsko oz. po strokovni presoji v največjo korist vseh deležnikov.

 

V največji meri se trudimo strokovno prispevati k doseganju optimalnega razvoja pri vsakem učencu oz. učenki v vzgojno izobraževalnem procesu. Kakovosten kognitiven proces se lahko razvija le v ugodni medsebojni prepletenosti s čustvenimi in socialnimi procesi. Delo strokovnih delavk šolske svetovalne službe je vpeto v celoten vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

Go to Top